Allmänna Villkor

Hem » Allmänna Villkor

§1 ALLMÄNT
1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden (”Kund”) och WPEasy (org. nr 790419-8913), nedan kallad (”WPEasy”) gällande tjänsten (”Tjänsten”).
1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kunden till ytterligare part.
1.3 Tjänsten innebär att Kunden använder sig av tjänsten Managed WordPress. Det är kundens skyldighet att ta del av den information som ges tillsammans med den tjänsten.

§ 2 OMFATTNING
2.1 För att klargöra vilka tjänster som ingår i detta avtal med WPEasy hänvisas Kunden till orderbekräftelse som skickas i samband med beställningen.

§ 3 ABONNEMANG
3.1 WPEasy äger rätten att neka Kund att beställa abonnemang om WPEasy anser Kunden ha en för svag ekonomi baseras på kreditupplysning eller Kunds tidigare förehavanden hos WPEasy.

§ 4 AVTALSTID
4.1 Avtalet har ingen bindningstid om ingenting annat avtalats.

§ 5 BETALNINGSVILLKOR
5.1 Betalning görs kvartalsvis i förskott och betalningsvillkoret är trettio (30) dagar netto. Om betalning ej gjorts senast på förfallodagen har WPEasy rätt att överlåta fordringen för indrivning till annan part, samt omgående stänga ned tjänsten. Påminnelseavgift debiteras med 50 kr.

§ 6 UPPSÄGNINGSTID
6.1 Uppsägning måste göras innan påföljande periods början.
6.2 WPEasy har rätt att säga upp Kundens Tjänst med omgående verkan om Kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal eller tilläggsavtal eller om andra orsaker finns.

§ 7 AVGIFTER FÖR TJÄNSTER
7.1 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen, med 2,00% per månad från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
7.2 Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom tio (10) dagar från det att Kunden mottagit fakturan.
7.3 Avgiftsändring kan endast träda i kraft vid nästa avtalsperiod och skall meddelas Kund minst en (1) månad innan ny avtalsperiod inträder. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har kontohavaren rätt att säga upp avtalet inom sju (7) dagar från det att avgiftshöjningen meddelats.
7.4 För pappersfaktura skickad via post tas en fakturaavgift ut på 50 kr.

§ 8 ÖVERLÅTELSE AV TJÄNSTER
8.1 Kunden får överlåta Tjänsten till en annan part efter WPEasys medgivande. Den tillträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 9 PLUGINS OCH TEMAN
9.1 Ifall Kund använder egenutvecklade teman eller plugins ansvarar kund själv för att tillse kompatibilitet med aktuella versioner av WordPress.
9.2 WPEasy åtar sig rätten att stänga av och eller avinstallera plugins och teman ifall så krävs för att säkra stabilitet, säkerhet eller prestanda. Om så sker kommer WPEasy i möjligaste mån rekommendera lämpliga alternativ.

§ 10 WPEASYS ÅTAGANDE
10.1 WPEasy garanterar 99.9% årlig tillgänglighet. Från detta exkluderas tid då systemen varit otillgängliga på grund av problem som ligger utanför WPEasys kontroll (fource majeure eller problem orsakade av tredje part) samt tid för planerat systemunderhåll. Störningar som är orsakade av att kunden valt en tjänst där prestanda är för svag eller installerat plugins och eller teman som påverkat tillgängligheten räknas ej som driftstörning.
10.2 WPEasy åtar sig att hålla kundens WordPress installation uppdaterad med dom senaste säkerhetspatcharna. WPEasy kommer om inget annat avtalats även att installera uppdateringar till dom teman samt plugins som är installerade.
10.3 WPEasy hanterar all information om Kunder som konfidentiell information för att värna om Kundens integritet. Dock kan WPEasy via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis eller annan myndighet åläggas att lämna ut uppgifter om Kunden.
10.4 WPEasys skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kunden betalar till WPEasy under 12 mån enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kundens rörelse.

§ 11 KUNDENS ANSVAR
11.1 Kunden förbinder sig att följa svensk och sitt lands lag. Kunden ansvarar fullt för allt handlande denne utför via sina Tjänster.
11.2 Kunden ansvarar för skador som uppkommer om Kunden drabbas av hackning eller DOS-attacker. I det fall att Kund medvetet eller omedvetet utsätter WPEasys IP-nät, system, eller övriga Kunder för risker, hög belastning eller dylikt äger WPEasy rätten att direkt stänga av Kundens Tjänst och i efterhand meddela Kunden.
11.3 Kundens Tjänst för endast nyttjas av ett (1) företag eller en privatperson. Kunden har dock rätt att sälja tjänster eller produkter via sin Tjänst till andra företag eller privatpersoner.
11.4 Kunden ansvarar själv för backup av data om inget annat avtalats.

§ 12 DRIFTSTÖRNINGAR
Vid omfattande driftstörningar kan Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas mindre än 99% tillgänglighet under en trettio (30) dagars period. Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30) dagar. Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 13 ÖVRIGT
WPEasy har rätt att kontrollera information relaterat till Kundens Tjänst i samband med felsökningen eller abuse- ärenden.

§ 14 SEKRETESS
WPEasy tillämpar gällande sekretesslagar för Kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part. WPEasy kan ej hållas ansvarig för Kunduppgifter om uttrycklig önskan gällande dessa ej har påkallats från Kund.

§ 15 ÄNDRING AV VILLKOR
14.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. WPEasy har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet

§ 16 FORCE MAJEURE
WPEasy skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om WPEasys åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken WPEasy ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet.

§ 17 TVIST
17.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras i allmän domstol.

Senast uppdaterat 2014-09-14